معنی کلمه ذات الریش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات الریش . [تُرْ ر ی ] (ع اِ مرکب ) گیاهی است ماننده بقیصوم .