معنی کلمه گردنای چرخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گردنای چرخ . [ گ َ ی ِ چ َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آسمان . (برهان ) (آنندراج ) : پاکا منزها تو نهادی به امرخویش در گردنای چرخ سکون و بقای خویش . خاقانی .