معنی کلمه طرجلة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرجلة. [ طَ ج َ ل َ ] (اِخ ) شهر کوچکی است به اندلس از نواحی ریة. (معجم البلدان ج 6 ص 38).