معنی کلمه هدبة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هدبة. [ هَُ ب َ ] (اِخ ) ابن خالد محدثی است معروف به هداب . (منتهی الارب ). رجوع به هداب شود.