معنی کلمه ابوهلال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوهلال . [ اَ هَِ ] (اِخ ) حمصی . یکی از نقله و مترجمین است و چندین بار رازی از او نقل کرده است .