معنی کلمه گردن گشاد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گردن گشاد. [ گ َ دَ گ ُ ] (ص مرکب ) گردن کلفت . نیرومند : چو خصمی قوی دید گردن گشاد به یک ضرب او نیز گردن نهاد. نظامی .