معنی کلمه شاه شجاع افغان. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شاه شجاع افغانی .[ ش ُ ع ِ اَ ] (اِخ ) از خاندان شاه درانی است . چند بار خلع شد و مجدداً به تخت نشست از جمله : بار اول سلطنت 1216 هَ . ق . / 1801 م . بار دوم 1218 هَ . ق . 1803 م . بار سوم 1255 هَ . ق . / 1839م . (طبقات سلاطین اسلام ).