معنی کلمه بوطمعی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بوطمعی . [ طَ م َ ] (حامص مرکب ) طمع داشتن . حریص بودن : زآن پس که چار صحف قناعت بخوانده ای خود را ز لوح بوطمعی عشرخوان مخواه . خاقانی .