معنی کلمه ذات الریال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات الریال . [ تُرْ ر ی ] (اِخ ) نام باغی باشد معروف . و ریال جمع رأل به معنی چوزه ٔ شترمرغ است . (المرصع).