معنی کلمه ذوالقرنین اکبر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالقرنین اکبر. [ ذُل ْ ق َ ن َ ن ِ اَ ب َ ] (اِخ ) در برهان قاطع ذیل آفریدون آمده است : نام اصلی فریدون است و بعضی او را ذوالقرنین اکبر میگویند.