معنی کلمه سابق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سابق . [ ب ِ ] (اِخ ) (... البربری ) از شاعران معاصر عمربن عبدالعزیز خلیفه ٔ اموی بود. اشعار او متضمن مواعظ و حکم است . او راست : و للموت تغذوا لوالدات سخالها کمالخراب الدهر تبنی المساکن . رجوع به البیان والتبیین چ 1351 هَ . ق . قاهره ج 1 ص 177 و سیره ٔ عمربن عبدالعزیز ص 142 و 145 و عقدالفرید چ 1359 هَ . ق . قاهره ج 1 ص 300 شود.