معنی کلمه ابونضیره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابونضیره . [ اَ ن َ رَ ] (اِخ ) واسطی . مسلم بن عبید. رجوع به مسلم ... شود.