معنی کلمه ذوالقرعتین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالقرعتین . [ ذُل ْ ق ُ ع َ ت َ ] (ع ص مرکب ) قسمی از نبض و زدن رگها.