معنی کلمه ابونصیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابونصیر. [ اَ ن َ ] (اِخ ) حافظالدین (خواجه ...). رجوع به حافظالدین .... شود.