معنی کلمه طرب خیز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرب خیز. [ طَ رَ ] (نف مرکب ) طرب انگیز. که طرب آورد. رجوع به طرب انگیز شود.