معنی کلمه صحب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صحب . [ ص َ ] (ع اِ) ج ِ صاحب . (منتهی الارب ). اسم جمع صاحب . (غیاث اللغات ).

(مص ) بازکردن پوست مذبوح را و پاکیزه ساختن . (منتهی الارب ).