معنی کلمه ذوالقراحی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالقراحی . [ ذُل ْ ق َ حا ] (اِخ ) نام موضعی بوادی قری .