معنی کلمه ابونصر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابونصر. [ اَ ن َ ] (اِخ ) فارسی . هبةاﷲ ملقب به نظام الدین قوام الملک . رجوع به قوام الملک ... شود.