معنی کلمه ظریفانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظریفانه . [ ظَ ن َ / ن ِ ] (ص نسبی ، ق مرکب ) باظرافت . به وضع خوش . به سبکروحی . به تیزدلی . به شیرین زبانی .