معنی کلمه کاشی سازی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کاشی سازی . (حامص مرکب ) عمل و شغل کاشی ساز.

(اِ مرکب ) کارخانه ای که در آن آوندهای کاشی و یا خشتهای کاشی میسازند. (ناظم الاطباء).