معنی کلمه وبغة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وبغة. [ وَ ب َ غ َ ] (ع اِ) فراهم آمدنگاه . (منتهی الارب ): وبغةالقوم ؛ فراهم آمدنگاه قوم و میانه ٔ آنها. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).