معنی کلمه بادله دوزی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بادله دوزی . [ دِ ل َ / ل ِ ] (حامص مرکب ) یراق بادله به جامه دوختن . یراق دار کردن جامه .