معنی کلمه قاطع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاطع. [ طِ ] (اِخ ) طایفه ای از قبیله ٔ بنی طرف از قبائل عرب خوزستان . (جغرافیای سیاسی کیهان ص 92).