معنی کلمه ابونصر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابونصر. [ اَ ن َ ] (اِخ ) ابن حسنون . احمدبن محمد ترسی . رجوع به ابونصر احمد... شود.