معنی کلمه ژان دالبره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژان دالبره . [ رِ ] (اِخ ) نام ملکه ٔ ناوار . وی زوجه ٔ آنتوان دوبوربون و مادر هانری چهارم است . بسال 1528 درپاریس متولد شد و در 1572 م . در همان شهر درگذشت .