معنی کلمه قابل خوردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قابل خوردن . [ ب ِ ل ِ خوَرْ / خُر دَ ] (ص مرکب ) قابل اکل . خوردنی .