معنی کلمه مسجنة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مسجنة. [ م َ ج َ ن َ ](ع اِ) سبب حبس در زندان . (یادداشت مرحوم دهخدا).