معنی کلمه آشفته روز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آشفته روز. [ ش ُ ت َ / ت ِ ] (ص مرکب ) شقی . بدبخت : بگفت ای ستمکار آشفته روز... سعدی .