معنی کلمه دامائی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دامائی . (اِخ ) دهی از دهستان ایسین بخش مرکزی شهرستان بندرعباس . واقع در 6هزارگزی خاور بندرعباس و سر راه مالرو بندرعباس به میناب . جلگه است و گرمسیر و دارای 70 تن سکنه . آب آن از چاه است و محصول آنجا خرما و سبزیجات . و شغل مردم آن زراعت است و صید ماهی و راه آنجا مالروست . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).