معنی کلمه مسجد عمرو عاص در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مسجد عمرو عاص . [ م َ ج ِ دِ ع َ رِ ] (اِخ ) رجوع به جامع عمرو عاص شود.