معنی کلمه مسجد سرخی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مسجد سرخی . [ م َ ج ِ دِ س ُ ] (اِخ ) از مساجد عهد شاه عباس اول صفوی در اصفهان . رجوع به اصفهان در ردیف خود شود.