معنی کلمه لابجین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لابجین . (اِخ ) نام دیهی از ناحیه ٔ فریوار همدان . (نزهةالقلوب چ لیدن مقاله ٔ ثالثة ص 72). اما ظاهراً دگرگون شده ٔ لالجین باشد.