معنی کلمه صج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صج . [ ص َج ج ] (ع مص ) آهن را بر آهن کوفتن بدان مرتبه که آواز برآید. (منتهی الارب ).