معنی کلمه ابومنصور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابومنصور. [ اَ م َ ](اِخ ) عبدالملک بن احمد. رجوع به عبدالملک ... شود.