معنی کلمه هدء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هدء. [ هََ دْءْ ] (ع مص ) آرام گردیدن حرکت یا صدا یا جز آن . (اقرب الموارد). آرمیدن .

(اِ) خوی . (منتهی الارب ). خصلت . (اقرب الموارد).

سیرت . رجوع به هدی شود.

اول شب تا یک ثلث آن . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).