معنی کلمه ذوالغمار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالغمار. [ ذُل ْ غ ِ ] (اِخ ) نام موضعی است .