معنی کلمه عین سلوان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عین سلوان . [ ع َ ن ِ س ُ ] (اِخ ) چشمه ای است در وادی جهنم در بیخ کوه بیت المقدس . آب کمی دارد. و گویند سلوان محله ای است در ربض شهر بیت المقدس . در زیر آن چشمه ٔ گوارایی جاری است که باغهای بزرگی را سیراب میکند. این آب را عثمان بن عفان وقف بر ضعفای شهر کرد. بئر ایوب نیز در زیر آن واقع شده است . اما اکنون در این مکان چیزی از این اوصاف نمانده است ، زیرا عین سلوان اکنون محله ای است در وادی جهنم در خارج بیت المقدس که عمارتی در آن یافت نشود مگر مسجدی . (از معجم البلدان ). و رجوع به سفرنامه ٔ ناصرخسرو ص 26 شود.