معنی کلمه یعقوب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یعقوب . [ ی َ ] (اِخ ) ابن ابی عصرون . رجوع به یعقوب بن عبدالرحمان ... شود.