معنی کلمه حب الانبرباریس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حب الانبرباریس . [ ح َب ْ بُل ْ اَم ْ ب َ ] (ع اِ مرکب ) دانه ٔ زرشک . زرشک دانه .