معنی کلمه ابومنذر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابومنذر. [ اَ م ُ ذِ ] (اِخ ) نُصَیر. از علمای نحو. شاگرد کسائی است .