معنی کلمه بهستان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بهستان . [ ب ِ هَِ ] (اِخ ) موضعی در گیل خواران (فرح آباد مازندران ). (فرهنگ فارسی معین ).