معنی کلمه مستنظر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مستنظر. [ م ُ ت َ ظَ ] (ع اِ) جایگاه نظاره کردن : اندیشه نردبان کند از وهم و برشود از منظر سپهر به مستنظر سخاش . خاقانی .