معنی کلمه بهره ٔ مرکب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بهره ٔ مرکب . [ ب َ رَ / رِ ی ِ م ُ رَک ْ ک َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) ربح مرکب . (فرهنگستان ).