معنی کلمه فدائی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فدائی . [ ف ِ / ف َ ] (اِخ ) لقب گروهی از پیروان حسن صباح . (یادداشت بخط مؤلف ). رجوع به اسماعیلیه شود.