معنی کلمه واییچ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واییچ . (اِ) بر وزن بادیچ به معنی وایج است که چفت و چوب بندی تاک انگور باشد. (از آنندراج ).