معنی کلمه غرغره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غرغره . [ غ ِ غ ِ رَ / رِ ] (اِ) نام مرغی است و بعضی مرغ خانگی و بعضی مرغ صحرائی را گویند. (برهان قاطع). مأخوذ از عربی (غرغر. غرغرة) است . بعضی کلمه را غرغرک ، از غرغر +ه (ک ، پسوند پدیدآورنده ٔ اسم از آوا) دانسته اند. (مجله ٔ ارمغان سال 12 شماره ٔ 7: کاف . کسروی به نقل حواشی برهان قاطع چ معین ). رجوع به غرغر و غرغرة شود.

قرقره . رجوع به قرقره و غَرغَرَه شود.