معنی کلمه صبیحة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صبیحة. [ص َ ح َ ] (ع ص ) تأنیث صبیح . و رجوع بدان لغت شود.