معنی کلمه وایست در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وایست . [ ی َ / ی ِ ] (ص ، اِ) بایست و ضروری . (از آنندراج ) (از انجمن آرا). وایا. حاجت و مراد و مقصد و ضروری . (از برهان ). چیزهای بایستی . دروایست . دربایست .مایحتاج . (از یادداشت های مرحوم دهخدا) : که گر گردد در وایست بازم نیاید تاابد دیگر فرازم . عطار.