معنی کلمه بهانه تراش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بهانه تراش . [ ب َ ن َ / ن ِ ت َ ] (نف مرکب ) کسی که برای هر کاری عذری ناموجه آورد. (فرهنگ فارسی معین ).