معنی کلمه ذوالعرش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالعرش . [ ذُل ْ ع َ ] (ع ص مرکب ) خداوند تخت . یکی از اسماء صفات الهی تقدست اسمائه .